BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Cán bộ quản lý Sau đại học tại Khoa, Bộ môn

- Học viên Cao học các chuyên ngành khóa 2016

 

 

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017 của các lớp Cao học khóa 2016.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả các lớp Cao học về việc báo cáo tiến độ học tập và đăng ký môn học cho học kỳ II năm học 2016-2017.

1. Báo cáo tiến độ học tập học kỳ I : lớp trưởng các lớp hoàn thành báo cáo sơ lược tiến độ các học phần, hình thức thi, kiểm tra dự kiến. Cụ thể :

- Hình thức báo cáo: theo mẫu 001_BCTD, báo cáo được chuyển bằng thư điện tử qua địa chỉ psdh@hcmuaf.edu.vn (có xác nhận của Lớp trưởng)

- Thời hạn báo cáo: ngày 06/01/2017.

2. Đăng ký môn học học kỳ II: học viên các lớp đăng ký môn học cho học kỳ II, cụ thể:

- Hình thức đăng ký: các lớp Cao học đăng ký theo mẫu 002_DKMH và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học bằng bản mềm (qua thư điện tử) và bản cứng có xác nhận của lớp trưởng và Khoa/Bộ môn.

- Số tín chỉ đăng ký: học viên dựa trên số tín chỉ đã hoàn thành ở học kỳ I để đăng ký đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu (bắt buộc và tự chọn) qui định theo chương trình khung từng chuyên ngành.

- Yêu cầu mở lớp: để đảm bảo điều kiện mở lớp, tối thiểu mỗi môn học phải có 10 học viên (đối với các lớp có số lượng lớn)

- Thời hạn báo cáo: ngày 15/01/2017 (bản mềm gửi qua địa chỉ email sớm hơn 02 ngày)

Vì sự tính chất quan trọng của thông báo, đề nghị các lớp Cao học nghiêm túc thực hiện đúng.

Trân trọng kính chào

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Số lần xem trang : :895
Nhập ngày : 26-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Tiến độ học tập Khóa 2016

Thông báo cảnh cáo học vụ học viên Khóa 2016 - Cập nhật 19.6.20186(19-06-2018)

THỜI KHÓA BIỂU K2016 - HỌC KỲ II(05-10-2016)

Thông báo điểm môn TRIẾT HỌC khóa 2016(08-02-2017)

Thông báo LỊCH THI các lớp 2016(16-01-2017)

Thông báo LỊCH THI đợt 1(29-12-2016)

Thông báo Đăng ký môn học(26-12-2016)

Thông báo LỊCH THI TRIẾT HỌC Khóa 2016 - Tại Trường(26-10-2016)

LỊCH HỌC MÔN TRIẾT HỌC TẠI CÁC PHÂN HIỆU(26-10-2016)

THÔNG BÁO LÀM THẺ HỌC VIÊN KHÓA 2016(05-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín bảy sáu

Xem trả lời của bạn !