Bộ Giáo dục và Đào tạo                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             
   Số: _______/ĐHNL/TCCB                      TP. Hồ Chí Minh ngày       tháng   năm 200
V/v đề cử cán bộ dự tuyển đi học nước ngòai
bằng NSNN                                       
 
                                          Kính gửi:  CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
                                                        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
          Bộ Giáo dục & Đào tạo có  thông báo số 13708/TB-ĐH&SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2007 về kế họach đào tạo giảng viên trình độ sau đại ở  nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2008, sau khi xem xét tiêu chuẩn và đối tượng, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã đồng ý đề cử cán bộ giảng dạy có tên sau đươc dự tuyển:
          Ông/bà:
          Ngày tháng năn sinh:
          Cơ quan công tác:
          Hiên nay lá cán bộ: Hợp đồng/biên chế
          Mã ngạch công chức:
          Trình độ học vấn:
          Đăng ký nguyện vọng dự thi:
-         Trình độ đào tạo:
-         Chuyên ngành đào tạo:
-         Nước đến học:
 
          Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và chấp thuận.
 
          Trân trọng kính chào.
 
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên
- Lưu VP, TCCB

Số lần xem trang : :5780
Nhập ngày : 20-01-2009
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2009

list hồ sơ dự tuyển NSNN(09-03-2009)

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu(06-03-2009)

SƠ YẾU LÝ LỊCH DÀNH CHO THÍ SINH CHƯƠNG TRÌNH 322(05-03-2009)

Bản cam kết lưu học sinh(20-01-2009)

Phiếu đăng ký dự tuyển sinh SĐH bằng NSNN(20-01-2009)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

HTML Hit Counters

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín ba không hai

Xem trả lời của bạn !